Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 132/2012 z dnia 31.07.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.

         ZARZĄDZENIE NR 132/2012
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 31 lipca 2012 r.
 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 
                                                                         § 2
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
     
                                                                        § 3
 
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Plan dochodów 21 806 528 zł, w tym dochody bieżące 17 874 363 zł , dochody majątkowe
 3 932 165 zł.
Plan wydatków 22 930 544 zł, w tym wydatki bieżące 18 001 844 zł., wydatki majątkowe
 4 928 700 zł.
     
 
§ 4
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:
1.Dział.852 rozdział 85295 - zmniejszenia dotacji o kwotę 300 zł. na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
2.Dział 854 rozdział 85415 - zwiększenia o kwotę 13 982 zł dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
Przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami mają na celu prawidłową gospodarkę finansową.
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 


GIFzał nr 1 Dochody.gif

GIFZał_2 Wydatki cz. 1.gif

 GIFZał_2 Wydatki cz. 2.gif
 

 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012.07.31


GIFzał nr 1 Dochody.gif

GIFZał_2 Wydatki cz. 1.gif

GIFZał_2 Wydatki cz. 2.gif

Wersja XML