Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 153/2012 z dnia 10.09.2012 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości niezabudowanej nr 142 w Różance dla Sołectwa Różanka.

Zarządzenie nr 153 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 10 września 2012 r. 
 
w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości niezabudowanej nr 142 w Różance dla Sołectwa Różanka.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 ust. 1 załącznika nr 20 do uchwały nr X/2/95 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 czerwca 1995 r. - zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przekazać w użyczenie  na rzecz Sołectwa Różanka na okres 5-ciu lat tj. do dnia 08.10.2017 r. nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Różance, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 142 o pow. 0,62 ha, AM- 2, na prowadzenie działalności statutowej sołectwa.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Międzylesie, dnia 10 września 2012 r.
 
Uzasadnienie:
Nieruchomość będąca przedmiotem użyczenia od 08.10.2009 r. do 08.10.2012 r., zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 199/09 z dnia 07.10.2009 r., użytkowana była i faktycznie jest nadal przez Sołectwo wsi Różanka na cele statutowe sołectwa.
Na nieruchomości prowadzone są prace zmierzające do urządzenia terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi.
Wobec powyższego, przekazanie w użyczenie jest wskazane.  


Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-09-10
Wersja XML