Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 130/2012 z dnia 24.07.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej gminy na rok 2012

         ZARZĄDZENIE nr 130 /2012
                        Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
      z dnia 24 lipca 2012 roku
 
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej gminy na rok 2012
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 oraz art.226 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje :
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
     
§ 2
                                                                                                                               
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie :
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z uaktualnieniem danych z wykonania budżetu za 2011 r
 
 Burmistrz Tomasz Korczak

GIFzał.nr 1 -WPF str.1.gif

GIFzał.nr 1 -WPF str.2.gif

GIFzał.nr 1 -WPF str.3.gif

 GIFzał.nr 1 -WPF str.4.gif
 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-07-24

 


GIFzał.nr 1 -WPF str.1.gif

GIFzał.nr 1 -WPF str.2.gif

GIFzał.nr 1 -WPF str.3.gif

GIFzał.nr 1 -WPF str.4.gif

Wersja XML