Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 114/2012 z dnia 30.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.

         ZARZĄDZENIE NR 114/2012
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 30 czerwca 2012 r.
 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje :
 
§ 1
 
Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 § 2
 
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
§ 3
 
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Plan dochodów 21 792 846 zł, w tym dochody bieżące 17 860 681 zł , dochody    majątkowe 3 932 165 zł.
Plan wydatków 22 916 862 zł, w tym wydatki bieżące 17 988 162zł , wydatki    majątkowe   4 928 700 zł.
     
§ 4
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
  
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:
1.Dział 758 rozdział 75818 – przeniesienia kwoty 10 000 zł. z rezerwy ogólnej Burmistrza z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 630 rozdziale 63095 na składki członkowskie .
2.Dział 852 rozdział 85213 § 2010 –zwiększenia dotacji o kwotę 10 300 zł. – na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
3.Dział.852 rozdział 85295 § 2010 – zwiększenia dotacji o kwotę 5 600 zł. na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
4.Dział 852 rozdział 85295 § 2030- zwiększenia dotacji o kwotę 7 000 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.
5. Przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami mają na celu prawidłową gospodarkę finansową.
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 

GIFzałącznik nr 1-dochody.gif

GIFzałącznik nr 2-wydatki str.1.gif

GIFzałącznik nr 2-wydatki str.2.gif

GIFzałącznik nr 2-wydatki str.3.gif
 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012.06.30


GIFzałącznik nr 2-wydatki str.1.gif

GIFzałącznik nr 2-wydatki str.2.gif

GIFzałącznik nr 2-wydatki str.3.gif

GIFzałącznik nr 1-dochody.gif

Wersja XML