Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 108A/2012 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2011.

ZARZĄDZENIE nr 108A /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia
z dnia 26 czerwca 2012 roku
 
 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2011.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
 
§ 1.
 
Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2011 stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej  w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.
 
 
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Międzylesie, dnia 26 czerwca 2012 r.
Burmistrz  Tomasz Korczak
 
         
załącznik nr 1      DOCspraw za 2011 budżet.doc
załącznik nr 2      RARbilans jed.budż. i zakładu budż_1.rar
załącznik nr 3      RARbilans z wykonania budżetu za 2011 r._1.rar
załącznik nr 4      RARrachunek zysków i strat jednosti i zakładu budżetowego za 2011_1.rar
załącznik nr 5      RARzestawienie zmian w funduszu jednostki i zakładu budżetowego za 2011_1.rar
 
 
 
                                                                                               
Podmiot udostępniający: SFN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-06-26


DOCspraw za 2011 budżet.doc

RARbilans jed.budż. i zakładu budż_1.rar

RARbilans z wykonania budżetu za 2011 r._1.rar

RARrachunek zysków i strat jednosti i zakładu budżetowego za 2011_1.rar

RARzestawienie zmian w funduszu jednostki i zakładu budżetowego za 2011_1.rar

Wersja XML