Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 117/2012 z dnia 03.07.2012 r. w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 113 , obręb Gniewoszów w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 117/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 03 lipca 2012 r.
 
w sprawie sprzedaży działki  niezabudowanej nr 113 , obręb Gniewoszów w drodze rokowań.
 
Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu uchwały nr XXXV/215/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu      z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 113, 108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:
 
§ 1
a). Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 28 maja 2012 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 02 lipca 2012 r. dot. sprzedaży działki niezabudowanej nr 113 o pow. 5,36 ha. KW SW1K/00023082/4, obręb Gniewoszów zakończył się wynikiem negatywnym, ustalam zbycie nieruchomości w drodze rokowań w dniu 03. sierpnia 2012 r. o godz. 1100.
b). Ustalam zaliczkę w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
§ 2
Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Międzylesie, dnia 03 lipca  2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
  

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2012-07-03
Wersja XML