Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 76/2012 z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.

         ZARZĄDZENIE NR 76/2012

            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

           z dnia 30 kwietnia   2012 r.
 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 
 Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje :
 
§ 1

 Ustala się dochody  budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

 
§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

 
 § 3
 Budżet gminy po zmianach wynosi :

Plan dochodów 21 757 567 zł, w tym dochody bieżące 17 825 402 zł , dochody    majątkowe 3 932 165 zł.

Plan wydatków 22 631 583 zł, w tym wydatki bieżące 17 952 883 zł , wydatki    majątkowe   4 678 700 zł.

     
 
§ 4

  Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 
§ 5
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

1.Dział.852 rozdział 85295 § 2010 – zwiększenia dotacji o kwotę 300 zł. na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami mają na celu prawidłową gospodarkę finansową.

 
Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
GIFzałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Miedzylesie z dnia 30.04.gif
GIFZał. nr 2 do Zarz.ądzenia nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30.04_1.gif
GIFZał. nr 2 do Zarz.ądzenia nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30.04_2.gif
 
 
Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-04-30


GIFzałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Miedzylesie z dnia 30.04.gif

GIFZał. nr 2 do Zarz.ądzenia nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30.04_1.gif

GIFZał. nr 2 do Zarz.ądzenia nr 76 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30.04_2.gif

Wersja XML