Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 56/2012 z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.

                 ZARZĄDZENIE NR 56/2012
                                Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                 z dnia 30 marca 2012 r.
 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia  zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012,
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje :
 
§ 1
 
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 § 2
 
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Plan dochodów 20 720 401 zł, w tym dochody bieżące 17 688 236 zł , dochody    majątkowe 3 032 165 zł.
Plan wydatków 21 594 417 zł, w tym wydatki bieżące 17 660 717 zł , wydatki    majątkowe   3 933 700 zł.
     
 
§ 3
                                                                                                                               
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
Przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami mają na celu prawidłową gospodarkę finansową.
 
Burmistrz Tomasz Korczak
 
 Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Burmistrz Tomasz Korczak


Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-03-30


JPEGZał. nr 1 do Zarządzenia nr 56-2012 z dnia 30.03.2012 r._1.jpeg

JPEGZał. nr 1 do Zarządzenia nr 56-2012 z dnia 30.03.2012 r._2.jpeg

JPEGZał. nr 1 do Zarządzenia nr 56-2012 z dnia 30.03.2012 r._3.jpeg

Wersja XML