Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 19/2012 z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego ul. Międzyleska 27/2 - obręb Domaszków w drodze piątych rokowań.

Zarządzenie nr 19 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
 
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego ul. Międzyleska 27/2 - obręb Domaszków w drodze piątych rokowań.
 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 4 ust. 2 i 3, § 25, § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz § 2 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących gminny zasób nieruchomości – zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wobec faktu, że czwarte rokowania ogłoszone na dzień 25 stycznia 2012 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam termin piątych rokowań dotyczących  sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Międzyleska 27/2, obręb Domaszków - na dzień 29 lutego 2012 r. na godz. 900.
 
 
§ 2
1.      Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:
2.      Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.
3.      Ustalam:
a)      cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 11.800 zł.
b)      zaliczkę w pieniądzu w kwocie 600 zł.,  tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 25 stycznia 2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2012-01-25
Wersja XML