Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 244/2010 z dnia 17.11.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, cz. dz. 315/22, obręb Międzylesie.

 

Zarządzenie nr 244/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 listopada 2010 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – cz. dz. 315/22, obręb Międzylesie.

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje: 

§ 1 

  1. Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy części nieruchomości gruntowej nr 315/22 o pow. 18 m2 pod zabudowę garażową, SW1K/00045848/2, położonej w Międzylesiu, wykazanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

  2. Załącznik mapowy określa przedmiot dzierżawy.

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Międzylesie, dnia 17 listopada 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 244/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do dzierżawy – cz. dz. 315/22, obręb Międzylesie. 

Wykaz nr 25/2010

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

dz. 315/22

SW1K/00045848/2

2.

Powierzchnia nieruchomości

18 m2

3.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1,50 zł /m2 brutto miesięcznie

9.

Termin wnoszenia opłat

ustalony w umowie

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa w drodze przetargu ograniczonego

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 18.11.2010 r. do dnia 08.12.2010 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Brak opisu obrazka

B
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-11-17

 


JPEGmapa.jpeg

Wersja XML