Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 210/2010 z dnia 15.09.2010 r. w sprawie przekazania Sołectwu wsi Nagodzice działki niezabudowanej nr 91 o powierzchni 0,69 ha.

 

Zarządzenie nr 210/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 września 2010 r. 

w sprawie przekazania Sołectwu wsi Nagodzice działki niezabudowanej nr 91 o powierzchni 0,69 ha.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przekazać w użyczenie Sołectwu wsi Nagodzice, na okres trzech lat , od 18 września 2010 r., nieruchomosć gruntową niezabudowaną w granicach działki nr 91 o pow. 0,69 ha, obręb Nagodzice , KW 79106, z wykorzystaniem na wiejskie boisko sportowe oraz plac zabaw.

  2. Warunki użyczenia określi odrębna umowa.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 września 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-09-20
Wersja XML