Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 152/2010 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 649 o pow. 0,0206 ha, obręb Międzylesie.

 

Zarządzenie nr 152/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 649 o pow. 0,0206 ha, obręb Międzylesie. 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu uchwały nr XXXIX/246/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 649 obręb Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1 

1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg ograniczony, ogłoszony na dzień 21 czerwca 2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:

a) cenę wywoławczą nieruchomości - 3.538 zł,

b) termin drugiego ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości nr 559, 653 i 651 na sprzedaż działki nr 649 o pow. 0,0206 ha KW 44171, obręb Międzylesie - na dzień 26 lipca 2010 r. na godz. 1000,

c) wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 24 czerwca 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-06-24
Wersja XML