Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 145/2010 z dnia 10.06.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 185/33 - obręb Międzylesie.

 

Zarządzenie nr 145/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 czerwca 2010 r. 

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 185/33 - obręb Międzylesie.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XL/253/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 185/33 o pow. 0,0887 ha, obręb Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 185/33 o pow. 0,0887 ha, obręb Międzylesie, KW SW1K/00030707/4, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

1. Ustala się:

a) termin przetargu na dzień 12.07.2010 r. godz. 1000,

b) wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/08 z dnia 19.09.2008 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 czerwca 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-06-10
Wersja XML