Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 125/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 272/5, obręb Roztoki.

 

Zarządzenie nr 125/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 26 maja 2010 r.
 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – dz. 272/5, obręb Roztoki. 

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLII/260/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 272/5 o pow. 0,0083 ha, obręb Roztoki – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 272/5 o pow. 0,0083 ha, KW 71001, położonej w Roztokach, wykazanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 26 maja 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 125/2010 z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do sprzedaży – dz. 272/5 obręb Roztoki.

Wykaz nr 20/10

działka nr 272/5 o pow. 0,0083 ha, obręb Roztoki

przeznaczona do sprzedaży 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Roztoki

dz. 272/5

KW 71001

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0083 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Teren pod zabudowę mieszkaniowo-usługową

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

2.623 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej nr 346/2 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

08.07.2010 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 27.05.2010 r. do dnia 18.06.2010 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-05-26
Wersja XML