Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 127/2010 z dnia 26.05.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego Plac Wolności 10/5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Zarządzenie nr 127/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 26 maja 2010 r.
 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego Plac Wolności 10/5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w zw. z § 4 ust. 2. Uchwały nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie innymi niż lokale mieszkaniowe i budynki jednorodzinne – zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal użytkowy Plac Wolności 10/5, w granicach działki nr 187/71 o pow. 121 m2, KW 66887, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 26 maja 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 127/2010 z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

lokalu użytkowego Plac Wolności 10/5,

obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze

bezprzetargowej.

Wykaz nr 18/10

lokal użytkowy Plac Wolności 10/5,

przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 187/71

KW 66887

2.

Powierzchnia nieruchomości

121 m2

3.

Opis nieruchomości

Plac Wolności 10/5

Lokal użytkowy położony na parterze budynku, składający się z sali sprzedaży oraz zaplecza o łącznej powierzchni 32,50 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 15% .

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu - 38.100 zł brutto

Cena gruntu - 550 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

08.07.2010 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 27.05.2010 r. do dnia 2010 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-05-26
Wersja XML