Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 67/2010 z dnia 24.03.2010 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2010 - 2013.

 

Zarządzenie Nr 67/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2010 - 2013.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 25 ust.2 w zw. z art. 23 ust.1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) - zarządzam co następuje :

§ 1

Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Międzylesie na lata 2010 – 2013.

§ 2

1. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

2. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest w programie MIENIE.

§ 3

Plan zawiera zestawienie powierzchni gminnego zasobu, prognozę dotyczącą udostępniania oraz nabywania nieruchomości do zasobu, poziomu wysokości wydatków, jak i dochodów osiąganych z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

§ 4

1. Wykorzystanie zasobu winno być zgodne z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, które w szczególności wynikają z:

1) uchwały nr XXXVIII/232/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Międzylesie na rok 2010;

2) uchwały nr XVI/106/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta i gminy Międzylesie na lata 2004-2014;

3) uchwały nr XXVIII/183/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie;

4) uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu;

5) uchwały nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Międzylesie innymi niż lokal mieszkalne i budynki jednorodzinne;

6) uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości;

7) uchwała nr V/21/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011;

8) uchwała nr V/22/07 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

7) przepisów kodeksu cywilnego;

8) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

§ 5

1. Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących do gminnego zasobu nieruchomości gminy Międzylesie na dzień 1 stycznia 2010 r. wynosi 2.118 ha, w tym: użytki rolne 1.467 ha, grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia 264 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 353 ha, grunty pod wodami 1 ha, nieużytki 3 ha, tereny różne 30 ha.

2. Grunty Skarbu Państwa pozostające w użytkowaniu wieczystym gminy: 4 działki o ogólnej powierzchni 0,1332 ha.

§ 6

1.Nieruchomości zasobu udostępnione wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.:

a) Grunty rolne będące przedmiotem:

- dzierżawy na cele rolne - 1.200 ha;

- użytkowania - 3,50 ha;

b) Grunty zarządzane nieodpłatnie przez:

- gminne jednostki oświatowe i instytucje kultury - 5,60 ha;

- jednostki pomocnicze gminy ( rady sołeckie) - 10,0 ha

- stowarzyszenia ( kluby sportowe, OSP) - 11,20 ha,

- parafie katolickie – 2,60 ha

- gminną jednostkę - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 28,0 ha;

c) Nieruchomości gruntowe przeznaczone, w drodze uchwały Rady Miejskiej do zbycia:

? ob. Pisary – dz. nr 29/8; ob. Jodłów- dz. nr 207/3, 207/4; ob. Szklarnia- dz. nr 102; ob. Boboszów- dz. nr 197; ob. Lesica- dz. nr 312/2, ob. Nowa Wieś- dz. nr 202/3, 202/4, 254/2; ob. Roztoki- dz. nr 344, 205/1, 343; ob. Gniewoszów- dz. nr 108/1,108/2,108/3,112,113 o og. pow. 14,07 ha.; ob. Międzylesie: dz. nr 185/33 o pow. 0,0887 ha., nr 190/5 o pow. 0,5325 ha.; nr 190/6 o pow. 0,6306.; nr 649 o pow. 0,0296 ha.; ob. Długopole Górne dz. 153/2 o pow. 0,0986 ha; ob. Goworów: dz. nr 76/1,78/1,79/1, 104/1, 133/4, 144/1,146/1, 147/1 o og. pow. 0,0420 ha.; nr 2/1, 16/1, 24/3 o og. pow. 0,0122 ha; ob. Kamieńczyk dz. nr 282/2 o pow. 0,02 ha, nr 150/5 o pow. 0.05 ha; ob. Gniewoszów dz. nr 290/1 o pow. 0.0206 ha.

 

2. Udostępnianie nieruchomości zasobu następować będzie poprzez bieżącą realizację wniosków z przedmiocie nabywania lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych, lokali użytkowych oraz w wykonaniu podejmowanych uchwał przez Radę Miejską.

3. Udostępnianie nieruchomości zasobu, w okresie obowiązywania planu, do zbycia, bądź w inną formę prawem przewidzianą uzależnione będzie od potrzeb występujących na rynku nieruchomości. Program zakłada kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy, najmu czy też użyczenia.

4. W prognozowanym trzyletnim okresie przewiduje się nieznaczny wzrost dochodów Gminy Międzylesie ze sprzedaży mienia, w porównaniu do lat ubiegłych.

§ 7

1. Nabywanie nieruchomości do zasobu odbywać się będzie w szczególności w drodze komunalizacji mienia, darowizny, zamiany gruntów, skorzystania z prawa pierwokupu, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądu.

2. W latach obowiązywania planu, gmina zmierza przejąć do zasobu w drodze komunalizacji: ob. Długopole Górne-cz. dz. 330 o pow. 0,1360 ha; ob. Międzylesie - dz. 443/3, 443/4, 443/5 o og. pow. 0,6582 ha.; cz. dz. 334/3 o pow. ok. 5,0 ha; w drodze darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych – ob. Domaszków dz. 724/74 o pow. 0,7705 ha;

§ 8

1. Prognoza wysokości wydatków, jak i dochodów osiąganych z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości uzależnione będzie od potrzeb określonych w uchwałach budżetowych na poszczególne lata.

2. W 2010 r. zgodnie z uchwalonym budżetem gminy, planuje się z tyt. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości zrealizować:

a) wydatki:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 200.000 zł w tym:

§ 4270 Zakup usług remontowych: 110.000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 60.000 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 10.000 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna: 47.000 zł. w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 18.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 16.000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 13.000 zł.

b) dochody:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 486.500 zł. w tym:

§ 0470 Wpływ opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste: 21.000 zł.

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych: 1.000 zł.

§ 0750 Dochody z tytułu najmu i dzierżawy: 63.000 zł.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat: 3.500 zł.

§ 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 8.000 zł.

§ 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego: 390.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów: 20.000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 50.900 zł.

3. W latach obowiązywania planu nie przewiduje się istotnych zmian w projekcie dochodów i wydatków budżetowych z tyt. gospodarowania gminnym zasobem w porównaniu do roku 2009. Wzrost dochodów zależny będzie głównie od intensywności procesu sprzedaży nieruchomości, popytu i cen na rynku nieruchomościami.

4. Wielkość uzyskiwanych wpływów z tyt. wnoszonych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu uzależniona będzie od procesu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

5. Planuje się kontynuację aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.

§ 9

Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe gminy, zorganizowanej działalności inwestycyjnej, realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związaną z tym budownictwem budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację innych istotnych zadań własnych gminy i celów publicznych.

§ 10

W oparciu o zamierzenia ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta i gminy Międzylesie na lata 2004-2014. przyjęto do realizacji w 2010 zadania inwestycyjne:

a) remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzylesiu;

b) remonty o odbudowy dróg gminnych: obręb Nowa Wieś: cz. dr 213; ob. Boboszów cz. dr 106; ob. Domaszków dr. Nr 863; ob. Międzylesie ul. Słowackiego, ul. Słoneczna, dr. Nr 518 i 522;

c) remont Domu Kultury i Remizy OSP w Domaszkowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzylesiu.

§ 11

Kierownik referatu RGG przedkłada Burmistrzowi do końca stycznia każdego roku sprawozdanie z realizacji planu, w zakresie § 5, § 6 ust. 1, § 7, § 8 ust. 2 i 5, wg stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składana jest informacja, z uwidocznieniem stanów w wymienionych obszarach za rok poprzedni.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-03-24
Wersja XML