Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 72/2010 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 153/2 - obręb Długopole Górne.

 

Zarządzenie nr 72/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 153/2 - obręb Długopole Górne.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXXV/214/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 153/2, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 153/2 o pow. 0,0986 ha, położonej w Długopolu Górnym, KW 43825, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2
 

 1. Ustala się:

  1. termin przetargu na dzień 07.05.2010 r. godz. 1100,

  2. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej. 

 1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/08 z dnia 19.09.2008 r.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 31 marca 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-04-06

 

Wersja XML