Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 38/2010 z dnia 10.02.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 153/2, obręb Długopole Górne.

 

Zarządzenie nr 38/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – dz. 153/2, obręb Długopole Górne.

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXV/214/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 153/2, obręb Długopole Górne – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 153/2 o pow. 0,0986 ha, KW 43825, położonej w Długopolu Górnym, wykazanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 lutego 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 38/2010 z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do sprzedaży – dz. 153/2, obręb Długopole Górne.

Wykaz nr 5/10

działka nr 153/2 o pow. 0,0986 ha, obręb Długopole Górne

przeznaczona do sprzedaży

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Długopole Górne

dz. 153/2

KW 43825

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0986 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Tereny użytków rolnych - uprawy polowe

Działka znajduje się w granicach obszaru górniczego i udokumentowanego złoża "Długopole"

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

101.300 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

25.03.2010 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 10.02.2010 r. do dnia 03.03.2010 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak


Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-02-10

Wersja XML