Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 252/09 z dnia 02.12.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 89/3 - obręb Smreczyna.

 

Zarządzenie nr 252/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 02 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 89/3 - obręb Smreczyna.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXXIV/206/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 89/3, obręb Smreczyna – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 89/3 o pow. 0,09 ha, położonej w Smreczynie, KW 44172, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

1. Ustala się:

a). termin przetargu na dzień 11.01.2010 r. godz. 1000,

b). wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej. 

2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/08 z dnia 19.09.2008 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia grudnia 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-12-02
Wersja XML