Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 216/09 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 113,108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów.

 

Zarządzenie nr 216/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 113,108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów.

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXV/215/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 113,108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowych w granicach działek nr113,108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów, wykazanych w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 23 października 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 216/09 z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w granicach działek nr 113,108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów.

 

Wykaz nr 25/09 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Gniewoszów

dz. 113, 108/3, 108/1, 108/2

KW 23082 i 36349

2.

Powierzchnia nieruchomości

dz. 113- 5,36 ha, dz. 108/3 - 2,56 ha,dz. 108/1- 2,06 ha, dz. 108/2 - 1,82 ha

3.

Opis nieruchomości

Działki niezabudowane

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

dz. nr 108/1 i 108/2 - tereny projektowanych lasów i zadrzewień; dz. nr 108/3 - teren użytków rolnych, uprawy polowe; dz. nr 113 - teren lasów i zadrzewień, teren projektowanych lasów i zadrzewień

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

225.100 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

04.12.2009 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 23.10.2009 r. do dnia 13.11.2009 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 216/09 z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży w granicach działek nr 113,108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów.


 Wykaz nr 26/09 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Gniewoszów

dz. 112

KW 23082

2.

Powierzchnia nieruchomości

2,27ha

3.

Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkami mieszkalno-gospodarczymi

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Tereny użytków rolnych, uprawy polowe,zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

198.224 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

04.12..2009 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni t.j. od dnia 23.10.2009 r. do dnia 13.11.2009 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-10-23
Wersja XML