Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 215/09 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Długopole Górne 48/3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Zarządzenie nr 215/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Długopole Górne 48/3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 3,położony w Długopolu Górnym 48, w granicach działki nr 434 o pow. 0,14 ha, KW 81570, wykazany w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 23 października 2009 r.

Burmistrz Tomasz KorczakZałącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 215/09 z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu

lokalu mieszkalnego Długopole Górne 48/3,

przeznaczonego do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej.


 Wykaz nr 27/09

lokal mieszkalny Długopole Górne 48/3,

przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Długopole Górne, dz. nr 434, KW 81570

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,14 ha

3.

Opis nieruchomości

Długopole Górne 48/3: lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc, oraz pomieszczenie przynależne: piwnica i komórka. Łączna powierzchnia mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 60,10 m2 , oraz udział w gruncie w wysokości 22 % tj. 308 m2

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

tereny zabudowy mieszkaniowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu - 46.357 zł brutto

Cena gruntu - 7.606 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

4.12.2009 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 23.10.2009 r. do dnia 13.12.2009 r. oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 0748126327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-10-23
Wersja XML