Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 170/09 z dnia 12.08.2009 w sprawie dofinansowania Dożynek Gminnych - 2009


 

Zarządzenie nr 170 /09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 12 sierpnia 2009r.


 


 


 

w sprawie dofinansowania Dożynek Gminnych - 2009


 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:


 


 

§1


 

Z działu – ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury" – przeznaczam kwotę w wysokości 3.500 zł na organizację Dożynek Gminnych w dniu 31 sierpnia 2008r. w miejscowości Nowa Wieś


 

§2


 

1.Przeznaczam środki w wysokości 4.050 zł na organizajcę konkursu: ,,Najładniejszy wieniec

dożynkowy".

2.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu organizowanych dożynek gminnych.

3. Rozliczenie kwoty wymienionej w §2 nastąpi w terminie do dnia 30.09.2009r.


 

§3


 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.


 

§4


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


 


 


 

Międzylesie, 12 sierpnia 2009r.

Burmistrz Tomasz Korczak


  

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Kosacz
Data wytworzenia: 209-08-12


JPEGzarz 170.jpeg


JPEGzarz 170.jpeg

Wersja XML