Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 146/09 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację programu p.n. Wiata przystankowa - wizytówką wsi.

 

Zarządzenie Nr 146 /09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 24 czerwca 2009 r.


 


 

w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację programu p.n. ,, Wiata przystankowa - wizytówką wsi ".


 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z realizacją §3, §4, §5 uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie oraz § 4 zarządzenia nr 60/09 z dnia 4.03.2009r. w sprawie określenia regulaminu konkursów realizowanych w ramach PAOW Gminy Międzylesie w 2009 r. zarządzam:


 

§1

Przeznaczam środki na realizację programu p.n. ,, Wiata przystankowa -wizytówką wsi " dla:

1. Rada Sołecka wsi Roztoki - 100 zł

2. Rada Sołecka wsi Dolnik - 100 zł

3. Rada Sołecka wsi Smreczyna - 100 zł

4. Rada Sołecka wsi Nowa Wieś - 100 zł

5. Rada Sołecka wsi Gajnik - 100 zł

6. Rada Sołecka wsi Domaszków - 4 wiaty - 400 zł

7. Rada Sołecka wsi Boboszów - 2 wiaty - 200 zł

8. Rada Sołecka wsi Szklarnia - 100 zł

9. Rada Sołecka wsi Długopole Górne - 100 zł

10. Rada Sołecka wsi Goworów - 100 zł


 

§2

Rozliczenie przekazanego grantu nastąpi zgodnie z zawartą z beneficjentem umową.


 

§3

1. Przeznaczam środki w wysokości 600 zł dla czterech sołectw w których wyłonione zostaną najładniejsze wiaty przystankowe : po 150 zł dla każdej.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu organizowanych dożynek gminnych 2009.


 

§4

Dofinansowanie odbywa się w ramach środków budżetu Gminy: dział Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - pozostała działalność.

§5

Rozliczenie kwoty wymienionej w §3 nastąpi w terminie do dnia 30.09.2009r.


 

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektor Annie Kulbaka


 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


 

Międzylesie dnia, 24.06.2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


  

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-06-24


JPEGzarządzenia 24 czerwiec.jpeg


JPEGzarządzenia 24 czerwiec.jpeg

Wersja XML