Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 191/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych

 

Zarządzenie Nr 191/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 września 2009r.

w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz § 6 ust.1 zarządzenia nr 42/07 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia z dnia 14 lutego 2007r w sprawie zasad prowadzenia gospodarki w lasach stanowiących własność Gminy Międzylesie

zarządzam co następuje:

§1
 

  1. Przekazuję nieodpłatnie 5 m3 drewna wielkowymiarowego z lasów komunalnych dla mieszkańca Goworowa z przeznaczeniem na budowę mostu przez potok ,,Goworówka", który umozliwi dojazd do gruntów rolnych.

  2. Zobowiązuję Pana Wł. Jarosza do przedstawienia rozliczenia materiałowego powierzonego drewna, w terminie 1 roku od daty jego otrzymania.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Likwidując skutki powodzi z 1997 r., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dokonał przebudowy potoku ,,Goworówka". Pomiędzy działkami o numerach geodezyjnych 11/4 a nr: 6/5 i 6/5 – obręb Goworów, brzegi potoku wzmocnione zostały murem oporowym o wysokosci ok. 2 m. Aby stworzyć mozliwość jedynego dojazdu do w/w gruntów rolnych zachodzi uzasadniona potrzeba budowy drewnianego mostu.

Mając na uwadze stan faktyczny, pomoc Gminy w formie nieodpłatnego przydziału drewna jest zasadna, co wnosi w swoim pismie nr NZO-K 501/41/09 z dnia 29.07.2009 r. zarządca cieku.

Międzylesie, 16 września 2009r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Kosacz
Data wytworzenia: 2009-09-16
Wersja XML