Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 193/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2010 r.

 

Zarządzenie nr 193/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 września 2009 r.

w sprawie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), uchwały nr X/70/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 sierpnia 2003 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia planu urządzeniowo-rolnego gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

Do planu zadań rekultywacyjnych na 2010 r., realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Województwie Dolnośląskim, ujęte zostaną niżej wymienione drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 

  1. Obręb Nowa Wieś – część dz. nr 213 na długości 300 mb – II etap. 

  1. Obręb Boboszów - część dz. 106 na długości 430 mb - I etap.


 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16.09.2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-09-16

 

Wersja XML