Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 186/09 z dnia 02.09.2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, w drodze rokowań.

 

Zarządzenie nr 186/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 02 września 2009 r.

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, w drodze rokowań.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 4 ust. 2 i 3, § 25, § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/175/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec negatywnych wyników organizowanych przetargów nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów, KW 44168, zarządzam zbyć działkę w drodze rokowań, ustalając termin na dzień 14 października 2009 r, na godzinę 9.oo.
 

§ 2
 

 1. Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:

 1. Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

 2. Ustalam:

  1. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 39.025 zł.

  2. zaliczkę w pieniądzu w kwocie 2.000 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 02 września 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-09-02
Wersja XML