Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 145/09 w spr. regulaminu wynagradzania prac. samorz.

  

Zarządzenie Nr 145/09
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 22 czerwca 2009 roku
 
 
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.
Nr 50 poz. 398) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Tracą moc:
- Zarządzenie Nr 12/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 29 stycznia 2004 r. w
 sprawie Regulaminu premiowania kierowców zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy
 w Międzylesiu zajmujących się dowozem dzieci do szkół,
- Zarządzenie Nr 13/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Regulamin premiowania pracowników obsługi i kierowców OSP zatrudnionych w Urzędzie
 Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
 
§ 4.
 
Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN WYNAGRADZANIA
URZĘDU MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
1.      Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem określa:
a)      wymagania kwalifikacyjne pracowników,
b)      szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
c)      warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda   jubileuszowa,
d)      warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego
2.      Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a)      pracodawcy - oznacza to Urząd Miasta i Gminy Międzylesie,
b)      kierowniku urzędu - oznacza to burmistrza miasta i gminy lub osobę, którą burmistrz upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim imieniu,
c)      pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie na podstawie umowy o pracę.
 
II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA
§ 3
1.      Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2.      Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.      Wielkość wynagrodzenia dla pracownika określa Burmistrz.
§ 4
1.      Tabela maksymalnych stawek miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 – tab. I
2.      Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela stanowiąca załącznik nr 1 - tabele od II do IV.
3.      Minimalne wynagrodzenie zasadnicze ustalone jest w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania.
§ 5
1.      Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje Burmistrz.
2.      W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)
 
 
 
 
 
 
III. WARUNKI PRZYZNAWANIA ORAZ WARUNKI I SPOSÓB WYPŁACANIA NAGRÓD I PREMII
§ 6
1.      Pracownikom wyróżniającym się i osiągającym ponadprzeciętne wyniki w pracy oraz kończących wyższe studia magisterskie może być przyznawana nagroda uznaniowa.
2.      Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:
1)      ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,
2)      stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,
3)      dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków pracownika,
4)      wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika,
5)      działania usprawniające na stanowisku pracy.
3.      Burmistrz:
1)      przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy – Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom pracy podległym bezpośrednio Burmistrzowi
2)      przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośrednich przełożonych pozostałych pracowników
4.      Pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.
5.      Wniosek bezpośredniego przełożonego o przyznanie nagrody powinien zawierać uzasadnienie.
6.      Nagroda nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
§ 7
1.      Premia regulaminowa w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego przysługuje sprzątaczkom, dozorcy, konserwatorowi-palaczowi oraz kierowcom autobusów i OSP.
2.      Premia za poszczególne miesiące przysługuje bez potrzeby składania odrębnych wniosków premiowych, a jej ograniczenie lub pozbawienie wymaga formy pisemnej.
3.      Premii regulaminowej może być pozbawiony w całości bądź w części, na okres do trzech miesięcy pracownik, na którego nałożono karę porządkową.
4.      O pozbawieniu całości lub części premii decyduje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego.
5.      Pozbawienie części premii następuje w przypadkach:
1)      nieprzestrzegania obowiązków pracowniczych, dyscypliny, czasu pracy oraz przepisów bhp i p.poż.
2)      wykazania braku troski o powierzone mienie i mienie zakładu,
3)      przebywania w okresie rozrachunkowym na zwolnieniu lekarskim z przyczyn innych niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa – za czas tego zwolnienia
6.      Pozbawienie premii w całości następuje w przypadkach:
1)      otrzymania kary porządkowej,
2)      nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
3)      naruszenia przepisów o przestrzeganiu trzeźwości w miejscu i godzinach pracy,
4)      samowolnego opuszczenia stanowiska pracy,
5)      nieuzasadnionego niewykonania polecenia służbowego przełożonego,
6)      uzasadnionej skargi klientów lub innych współpracowników na zachowania i czynności związane z wykonywaniem pracy,
7.      Wypłata premii następuje w okresach miesięcznych, w dniu wypłaty wynagrodzenia.
 
 
  
 
IV. WARUNKI I SPOSÓB PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO I SPECJALNEGO
§ 8
1.      Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny określony w załączniku nr 2 tab. VI
2.      Dodatek funkcyjny przysługuje również innym pracownikom, dla których w załączniku nr 2 tab. VII przewiduje się taki dodatek.
3.      Wysokość dodatku funkcyjnego określa burmistrz na podstawie tabeli V w załączniku nr 2 w zależności od wielkości kierowanego zespołu lub złożoności prowadzonych spraw.
4.      Dodatek nie wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
§ 9
1.      Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny na czas określony nie dłuższy niż rok.
2.      Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na wynagrodzenia i przyznawany jest w kwocie nie niższej niż 10% i nie wyższej niż 40% wynagrodzenia zasadniczego.
3.      Dodatek specjalny przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika.
 
 
 
V. SPOSÓB I TERMNINY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ I POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH
§ 10
1.      Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu na dwa dni przed dniem kończącym każdy miesiąc, a jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
2.      Pracownik ma prawo do żądania wglądu do dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.
 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1.      Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom poprzez wyłożenie do wglądu u Sekretarza Gminy.
2.      Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
§ 12
Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie właściwym dla jego ustalenia.
 
 
 
 
 
 
 
Zał. nr 1
Tabela I Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego
lp
Kategoria zaszeregowania
Maksymalna kwota w zł
1
I
1100 - 1300
2
II
1120 - 1400
3
III
1140 - 1500
4
IV
1160 - 1600
5
V
1180 - 1700
6
VI
1200 - 1800
7
VII
1250 - 1900
8
VIII
1300 - 2000
9
IX
1350 - 2100
10
X
1400 - 2200
11
XI
1450 - 2300
12
XII
1500 - 2400
13
XIII
1600 - 2600
14
XIV
1700 - 2800
15
XV
1800 - 3000
16
XVI
1900 - 3200
17
XVII
2000 - 3400
18
XVIII
2200 - 3600
19
XIX
2400 - 3800
20
XX
2600 - 4000
21
XXI
2800 - 4200
 
Tabela II Kierownicze stanowiska urzędnicze
lp
stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w zł
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w zł
Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
Staż pracy w latach
1
Sekretarz gminy
XVII
XIX
wyższe
4
2
Główny księgowy
XV
XVIII
wg odrębnych przepisów
3
Kierownik referatu
XIII
XVII
wyższe
4
4
Kierownik USC
XVI
XVII
wyższe
3
5
Z-ca kierownika USC
XII
XIV
wyższe
4
 
Tabela III Stanowiska urzędnicze
lp
stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w zł
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w zł
Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
Staż pracy w latach
1
Radca prawny
XIII
XIX
Wg odrębnych przepisów
2
Główny specjalista
XII
XV
wyższe
4
3
Inspektor
XII
XVI
wyższe
3
4
Podinspektor
X
XIV
wyższe
średnie
-
3
5
Informatyk
X
XIV
wyższe
2
6
Specjalista
X
XII
wyższe
3
7
Kasjer
IX
XI
średnie
3
 
Tabela IV Stanowiska pomocnicze i obsługi
lp
stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w zł
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego w zł
Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
Staż pracy w latach
1
Sekretarka
IX
XIV
średnie
3
2
Kierowca autobusu
X
XII
według odrębnych przepisów
3
Kierowca samochodu ciężarowego
IX
XI
4
Konserwator, palacz c.o.
VIII
X
zasadnicze
-
5
Sprzątaczka
III
VI
zasadnicze
-
6
Dozorca
IV
VI
podstawowe
-
 
Zał. nr 2
Tabela V Maksymalne stawki dodatku funkcyjnego
lp
Stawka dodatku funkcyjnego
Procent najniższego wynagrodzenia z tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie
1
1
do 40
2
2
do 60
3
3
do 80
4
4
do 100
5
5
do 120
6
6
do 140
7
7
do 160
8
8
do 200
9
9
do 250
 
Tabela VI Tabela dodatków funkcyjnych dla kierujących zespołem
Stanowisko
Maksymalna kwota dodatku
Sekretarza gminy
do 6
Kierownika referatu
do 3
Pełnomocnik, zastępca pełnomocnika ds. zarządzania Jakością
do 3
Kierownik USC
do 3
Z-ca Kierownika USC
do 3
 
Tabela VII Tabela dodatków funkcyjnych dla pozostałych pracowników
Stanowisko lub pełniący zadania
Maksymalna kwota dodatku
Radca prawny
do 4
Główny księgowy
do 4
Pracownik na samodzielnym stanowisku z wyłączeniem Sekretarza gminy i Radcy prawnego
do 3
Pracownik wykonujący zadania pełnomocnika,
do 2
Pracownik wykonujący zadania inspektora nadzoru,
do 2
Pracownik wykonujący zadania auditora wewnętrznego
do 2
Główny specjalista
do 2
Specjalista
do 2
Kierowcy autobusów pełniących opiekę nad dziećmi w trakcie przewozu
do 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Podmiot udostępniający: Sekretarz MiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz MiG
Data wytworzenia: 22 czerwca 2009 r.
Wersja XML