Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 124/09 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 207/3 - obręb Jodłów.

 

Zarządzenie nr 124/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 207/3 - obręb Jodłów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXIX/175/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, położonej w Jodłowie, KW 44168, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

 

 1. Ustala się:

  1. termin przetargu na dzień 10.07.2009 r. godz. 1000,

  2. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

 1. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/08 z dnia 19.09.2008 r.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 29 maja 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-05-29
Wersja XML