Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 39/09 z dnia 18.02.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 207/4 - obręb Jodłów.

 

Zarządzenie nr 39/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 207/4 - obręb Jodłów.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, położonej w Jodłowie, KW 44168, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

1. Ustala się:

a) termin przetargu na dzień 23.03.2009 r., godz. 11.00,

b) wadiu w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

2. Przetag przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/08 z dnia 19.09.2008 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Międzylesie, dnia 18 lutego 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 18.02.20009
Wersja XML