Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 2/09 z dnia 08.01.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 2/4 - obręb Międzylesie.

 

Zarządzenie nr 2/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 08 stycznia 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 2/4 - obręb Międzylesie.


Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu uchwały nr XXV/146/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 2/4 o pow. 0,03 ha, obręb Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 2/4 o pow. 0,03 ha, położonej w Międzylesiu, KW 44171, nastąpi w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

§ 2

1. Ustala się:

a). Termin przetargu na dzień 13.02.2009 r. godz. 1100,

b). Wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/08 z dnia 19.09.2008 r.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 08 stycznia 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-01-08
Wersja XML