Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 259/2011 z dnia 09.12.2011 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 10 obręb Jaworek na rzecz TP S.A. Wrocław.

Zarządzenie nr 259 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 9 grudnia 2011 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 10 obręb Jaworek na rzecz TP S.A. Wrocław.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), § 3 pkt. 1, 2 i 7 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu (ze zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1.      Oddać w dzierżawę na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. we Wrocławiu, część działki o numerze geodezyjnym 10, o pow. 15 m2, obręb Jaworek, AM -1, KW 62831, zabudowaną szafką telekomunikacyjną ACS 500NN wraz z wewnętrzną linią zasilającą, kablem doziemnym przyłącza energetycznego, instalacją odgromową, ogrodzeniem i kanalizacją teletechniczną.
 
2.      Czas trwania umowy ustala się na okres 3 lat z możliwością jego przedłużenia.
 
3.      Określa się stawkę netto za 1 m2 gruntu w wysokości 15 zł.
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Międzylesie, dnia 9 grudnia 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-12-09
Wersja XML