Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 141/2011 z dnia 29.06.2011 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie lokalu ul. Międzyleska 27/2 - obręb Domaszków.

Zarządzenie nr 141 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 22 czerwca 2011 r.
 
w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie lokalu ul. Międzyleska 27/2 - obręb Domaszków.
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu Uchwały Nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących gminny zasób nieruchomości- zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1.      Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 27.06.2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:
a)      termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej 27/2, w granicach działki geodezyjnej nr 809/2 o pow. 0,0525 ha, KW 58132 - na dzień 29 lipca 2011 r. na godz. 1000.
b)      cenę wywoławczą nieruchomości – 11.800 zł,
c)      wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 
2.      Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 22 czerwca 2011 r.


Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-06-29
Wersja XML