Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 110/2011 z dnia 18.05.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 110/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 18 maja 2011 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Kamieńczyk, Pisary, Szklarnia, Boboszów, Długopole Górne oraz Roztoki, wykazanych w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Międzylesie, dnia 18 maja 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie     Nr 110 /2011 z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
 
Wykaz nr 16/2011
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Kamieńczyk
Cz. dz. 200/2
SW1K/00043827/5
Pisary
Dz. 192/2
SW1K/00043830/9
Pisary
Dz. 70/1
SW1K/00043830/9
Szklarnia
Dz. 104
SW1K/00043824/4
2.
Powierzchnia nieruchomości
0,97 ha
0,29 ha
1,02 ha
6,36 ha
3.
Opis nieruchomości
Działka gruntowa niezabudowana
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
Teren użytków rolnych
Teren użytków rolnych
Teren użytków rolnych
Teren użytków rolnych
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
-
-
-
6.
Cena nieruchomości
-
-
-
-
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
-
-
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
5,44 zł
8,66 zł
5,16 zł
28,06 zł
9.
Terminy wnoszenia opłat
Pierwsza rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.XII każdego roku
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
-
-
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Dzierżawa do 5 lat
Dzierżawa do 5 lat
Dzierżawa do 5 lat
Dzierżawa do 5 lat
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
-
-
-
-
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 19.05.2011 r. do dnia 10.06.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
 
 
Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie     Nr 110/2011 z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
 
Wykaz nr 17/2011
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Długopole Górne
Dz. 455
KW 62755
Długopole Górne
Dz. 676/1
SW1K/00043825/1
Długopole Górne
Dz. 676/2
SW1K/00043825/1
Długopole Górne
Dz. 663
SW1K/00043825/1
2.
Powierzchnia nieruchomości
1,43 ha
3,61 ha
0,29 ha
0,52 ha
3.
Opis nieruchomości
Działka gruntowa niezabudowana
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
Teren użytków rolnych
Teren użytków rolnych
Teren użytków rolnych
Teren użytków rolnych
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
-
-
-
6.
Cena nieruchomości
-
-
-
-
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
-
-
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
31,84 zł
73,53 zł
6,55 zł
10,94 zł
9.
Terminy wnoszenia opłat
Pierwsza rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.XII każdego roku
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
-
-
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Dzierżawa do 5 lat
Dzierżawa do 5 lat
Dzierżawa do 5 lat
Dzierżawa do 5 lat
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
-
-
-
-
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 19.05.2011 r. do dnia 10.06.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
 
 
 
 
Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie     Nr 110 /2011 z dnia 18 maja 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
 
Wykaz nr 18/2011
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Roztoki
Dz. 154/2
SW1K/00044169/1
Boboszów
Cz. dz. 53
SW1K/00044174/9
2.
Powierzchnia nieruchomości
1,43 ha
1,70 ha
3.
Opis nieruchomości
Działka gruntowa niezabudowana
Działka gruntowa niezabudowana
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą/zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych
Teren użytków rolnych
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
-
6.
Cena nieruchomości
-
-
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
18,82 zł
   33,48 zł
9.
Terminy wnoszenia opłat
Pierwsza rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.XII każdego roku
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Dzierżawa do 5 lat
Dzierżawa do 5 lat
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
-
-
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 19.05.2011 r. do dnia 10.06.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-05-18
Wersja XML