Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nr 49/2011 w sprawie wyboru koordynatora czynności kancelaryjnych w UMiG

Zarządzenie Nr 49/11
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 21 marca 2011


w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
 

    Na podstawie  § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U., Nr 14, poz.67) zarządzam, co następuję:
 
§ 1
Obowiązki koordynatora czynności kancelaryjnych powierzam Pani Oldze Ziętara, jako osobie prowadzącej archiwum zakładowe.
 
§ 2
Do zadań koordynatora czynności kancelaryjnych będzie należał bieżący nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnej, w szczególności w zakresie właściwego doboru klas z wykazu akt do załatwienia spraw, właściwego zakładania spraw
i prowadzenia akt spraw.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                                                                             Burmistrz
                                                                                                                                                     /-/ Tomasz Korczak
 
 

Podmiot udostępniający: Sekretarz MiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kruk
Data wytworzenia: 30.03.2011 r.
Wersja XML