Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nr 48/2011 w sprawie wybory systemu dokumentowania i rozstrzygania spraw w UMIG

 

 

Zarządzenie Nr 48//2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 21 marca 2011
 
 
w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania, przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym
w sekretariacie Urzędu
 
 
     Na podstawie § 1 ust. 3, § 40 ust. 1 oraz § 42ust 3, § 61 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.      Czynności kancelaryjne w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie wykonywane są
w systemie tradycyjnym.
2.      Do wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym dopuszcza się wykorzystywanie informatycznego systemu wspomagającego „DocuSafe”, w ramach którego:
a)      prowadzi się rejestry przesyłek wpływających i wychodzących,
b)      przesyła się przesyłki,
c)      udostępnia się i przesyła pisma wewnątrz Urzędu,
d)      dokonuje się dekretacji, która w formie dekretacji zastępczej przenoszona jest na dokument w postaci nieelektronicznej.
 
§ 2
1.      W punkcie kancelaryjnym mieszczącym się w sekretariacie Urzędu nie otwiera się następujących przesyłek wpływających:
a)      ofert przetargowych i ofert konkursowych dotyczących naboru na stanowiska urzędnicze,
b)      jeżeli przepisy szczególne tak stanowią,
c)      adresowanych do Rady Miejskiej,
d)      adresowanych do Urzędu Stanu Cywilnego.
2.      Przesyłki adresowane do podmiotów wymienionych pkt 1 ppkt c i d przyjmowane
i wysyłane są przez pracowników: Biura Rady Miejskiej oraz Urzędu Stanu Cywilnego, którzy prowadzą dodatkowe punktu kancelaryjne.
3.      W dodatkowych punktach kancelaryjnych prowadzone są rejestry przesyłek wpływających i wychodzących.
 
 
 
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego, Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracownikowi Biura Rady Miejskiej.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                                                                                          Burmistrz
                                                                                                                                                /-/ Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: Sekretarz MiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kruk
Data wytworzenia: 30.03.2011
Wersja XML