Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 50/2011 z dnia 23.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 187, o pow. 0,25 ha, obręb Nagodzice

 

Zarządzenie nr 50/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 23 marca 2011 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – dz. 187, o pow. 0,25 ha, obręb Nagodzice.
 
Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLVIII/277/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 187 o pow. 0,25 ha, obręb Nagodzice – zarządzam co następuje:

 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 187 o pow. 0,25 ha, KW SW1K/00044170/1, położonej w Nagodzicach, wykazanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Międzylesie, dnia 23 marca 2011 r.

 
Burmistrz Tomasz Korczak
 

 
Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 50/2011 z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży – dz. 187 obręb Nagodzice.

 
Wykaz nr 7/2011

 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Obręb Nagodzice
dz. 187
KW SW1K/00044170/1
2.
Powierzchnia nieruchomości
0,25 ha
3.
Opis nieruchomości
Działka niezabudowana
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
14R30 Teren użytków rolnych – uprawy polowe
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
Wartość gruntu - 6.113 zł brutto
Wartość drzewostanu – 464 zł brutto
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
-
9.
Termin wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Sprzedaż w drodze przetargu
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
10.05.2011 r.

 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 29.03.2011 r. do dnia 11.04.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
 

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-03-23
Wersja XML