Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 47/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu


 

 Zarządzenie  Nr   47/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
 z dnia 21 marca 2011 r.
 
w sprawie: zmian w Regulaminie  Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu
 
 
       Na podstawie art. 1  ustawy z dnia 24 września 2010 r. zmianie ustawy – Kodeks pracy  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1459)
 
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 182/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 
„4. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy”.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Międzylesie oraz Kierownikom Referatów w Urzędzie.
 
§ 3
Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu.  
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości w sposób określony w § 3.
 
 
                                                                      
                                                                                                          Burmistrz
 
                                                                                                   Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: Sekretarz Mig
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz MiG
Data wytworzenia: 23.03.2011

 

Wersja XML