Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 34/2011 z dnia 10.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Plac Wolności 9/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 34 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 10 marca 2011 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Plac Wolności 9/2, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny Plac Wolności 9/2, w granicach działki nr 187/70 o pow. 353 m2, KW SW1K/00066886/3, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 10 marca 2011 r.

 Burmistrz Tomasz Korczak

 Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 34/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Plac Wolności 9/2,
obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr 4/2011

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 187/70

KW SW1K/00066886/3

2.

Powierzchnia nieruchomości

353 m2

3.

Opis nieruchomości

Plac Wolności 9/2,

lokal mieszkalny położony na parterze budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą: dwa pokoje, alkowa, kuchnia, łazienka, przedpokój, kotłownia o łącznej pow. 68,90 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 17,40%

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 100.900 zł brutto

Cena gruntu - 1.300 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

25.04.2011 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 14.03.2011 r. do dnia 04.04.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-03-10

 

Wersja XML