Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 16/2011 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/1, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Zarządzenie nr 16 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 02 lutego 2011 r.

 

 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/1, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – zarządzam co następuje:

 
§ 1

 
Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 22/1, w granicach działki nr 322/6 o pow. 195 m2, KW 56444, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 3

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Międzylesie, dnia 02 lutego 2011 r.

 
Burmistrz Tomasz Korczak
 

 
Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 16/2011 z dnia 02 lutego 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu
lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/1,
obręb Międzylesie,
przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 
Wykaz nr 1/2011

 

Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi
 
wieczystej
Międzylesie
 
dz. 322/6
 
KW SW1K/00056444/0
2.
Powierzchnia nieruchomości
195 m2
3.
Opis nieruchomości
ul. Wojska Polskiego 22/1,
 
lokal mieszkalny położony na parterze
 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w
 
skład którego wchodzą: trzy pokoje, kuchnia,
 
łazienka, WC o łącznej pow. 69,91 m2, wraz z
 
udziałem w gruncie w wysokości 17%
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie
 
miejscowym i sposób jej zagospodarowania
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
Cena lokalu - 77.420 zł brutto
 
Cena gruntu - 930 zł brutto
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu
 
użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu
 
lub dzierżawy
-
9.
Terminy wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do
 
oddania w użytkowanie wieczyste,
 
użytkowanie, najem lub dzierżawę
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
 
najemcy
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym
 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt.
 
1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
 
gospodarce nieruchomościami
16.03.2011 r.


 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 03.02.2011 r. do dnia 23.02.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

 
Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-02-02

 

Wersja XML