Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 18/2011 z dnia 02.02.2011 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 74/3, 60/1, 54/5, obręb Pisary do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Zarządzenie nr 18/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 02 lutego 2011 r.

 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 74/3, 60/1, 54/5, obręb Pisary do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 
Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz § 3 pkt 3 i 14 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. ze zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu - zarządzam co następuje:

 
§ 1

 
1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na cele rolne nieruchomości niezabudowane położone w Pisarach, AM 1, w granicach działek:
a) nr 74/3 o powierzchni do wydzierżawienia 0,34 ha,
b) nr 60/1 o powierzchni do wydzierżawienia 1,50 ha,
c) nr 54/5 o powierzchni do wydzierżawienia 0,67 ha.
2. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.
§ 2
Ustalam:
1. Termin przetargu na dzień 07.03.2011 r. godz.10.oo.
2. Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 55 zł.
3. Wadium w pieniądzu w wysokości 55 zł.

 
§ 3
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Międzylesie, dnia 02 lutego 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 

 


 

 
  

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-02-02

 

 

 
Wersja XML