Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 8/2011 z dnia 19.01.2011 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Międzylesiu przy Placu Wolności, pod zabudowę garażową.

 

Zarządzenie nr 8/2011

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 stycznia 2011 r.


 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej,

położonej w Międzylesiu przy Placu Wolności, pod zabudowę garażową.


 

Na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz § 3 pkt 3 i 14 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca

2003 r. ze zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w

skład gminnego zasobu - zarządzam co następuje:


 

§ 1


 

1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową w trybie przetargu ustnego

ograniczonego do dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości oraz współwłaścicieli dz. 187/90, część nieruchomości

niezabudowanej

położonej w Międzylesiu, AM 1, w granicy działki nr 187/100 o pow. 33 m2, SW1K/00044889/4.

2. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres.


 

 

§ 2

Ustalam:

1. termin przetargu na dzień 28.02.2011 r. godz.10.oo

2. Stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego brutto za 1 m2 gruntu w wysokości 1,50 zł.

3. Wadium w pieniądzu w wysokości 5 zł.


 

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z

dnia 11.06.2010 r.


 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.


 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Uzasadnienie:

Trudności związane z dojazdem i korzystaniem z części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położenie nieruchomości

(przylega ona do nieruchomości stanowiącej współwłasność innych osób) sprawiają, że warunki przetargowe może spełnić

ograniczona liczba osób.


 

Międzylesie, dnia 19 stycznia 2011 r.

 

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-01-19
Wersja XML