Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW DO SEJMU I SENTU RP

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORÓW DO SEJMU I SENTU RP
 OBWODY GŁOSOWANIA
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach przystosowanych dla wyborców niepełnosprawnych, w tym też do głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Międzylesie zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 9 września 2011 r.
OBWODOWE  KOMISJE  WYBORCZE
Zasady zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. Pełnomocnicy komitetów wyborczych zgłaszają kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w terminie do 16 września 2011. Zgłoszenia będą przyjmowane w pokoju nr 6 Urzędu Miasta i Gminy (I piętro), w godzinach pracy Urzędu.
Wzór zgłoszenia do pobrania PDFKraj_-_powolywanie_komisji_obwodowych_-_zalacznik.pdf
GŁOSOWANIE  WYBORCÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  LOKALACH WYBORCZYCH
Do dnia 26 września 2011 r. wyborcy niepełnosprawni składają wnioski:
- o dopisanie ich do spisu w obwodzie głosowania z wyznaczonym lokalem wyborczym
   przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- o zamiarze głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania
 sporządzonych w alfabecie Braille´a
(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego)
 
Zgłoszenia przyjmowane są w tut. Urzędzie, pokój nr 13.
 
GŁOSOWANIE   KORESPONDENCYJNE   PRZEZ   WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może   
głosować korespondencyjnie (art. 61a Kodeksu wyborczego). Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 19 września 2011 r. w tut. Urzędzie, pokój nr 13 (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) .  
 
Zgłoszenia można dokonać:
- pisemnie,
- ustnie,
- elektronicznie,
- za pomocą telefaksu.
 
Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwisko i imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
- wskazanie adresy stałego zamieszkania na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
 
Wyborca niepełnosprawny może dodatkowo w zgłoszeniu zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille´a.
 
W przypadku stwierdzenia braku wymaganych danych w zgłoszeniu, wyborca zostanie poinformowany o konieczności ich uzupełnienia w terminie 3 dni.
Zgłoszenie złożone po terminie, nieuzupełnione w terminie lub złożone przez wyborcę niepełnosprawnego, który wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania – pozostawia się bez rozpoznania.
 
Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu pakiet
wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie
o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
 
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym
i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego
i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania lub karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania”
i kopertę tę zakleić.
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie
uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego
sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej
lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy
ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i przesłać na adres właściwej obwodowej komisji wyborczej.
Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do
obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
 
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Do dnia 29 września 2011 r. wyborcy niepełnosprawni składają wniosku do tut. Urzędu (pokój nr 13) o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Do złożenia wniosku uprawnieni są wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
 
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie głosowania.
 
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby, wyjątkowo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedna z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. .
 
Pełnomocnikiem nie może być:
- osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania
   osoby udzielającej pełnomocnictwa,
- mąż zaufania,
- kandydat w wyborach.
Akt pełnomocnictwa sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy wskazanym we wniosku lub w innym miejscu na obszarze gminy wskazanym we wniosku.
 
Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania, cofnięcie pełnomocnictwa następuje po złożeniu najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia osobie upoważnionej przez Burmistrza Miasta i Gminy do sporządzania w jego imieniu aktów pełnomocnictwa lub doręczeniu takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 
Informacji na temat sporządzenia pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1 w Referacie Spraw Obywatelskich pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem 74 8 126 327, 74 8 126 347 – w godz. Pracy Urzędu.
 
Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjecie pełnomocnictwa- do pobrania ze strony Państwowej Komisji Wyborczej (załaczniki nr 1 i nr 5) http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23753&news_id=47390&layout=1&page=text
 
 
 
.
    
ZAŚWIADCZENIE   O   PRAWIE   GŁOSOWANIA
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej – przed sporządzeniem spisu wyborców – na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 
Wniosek należy złożyć w tut. Urzędzie w Referacie Spraw Obywatelskich, pok. Nr 13 w terminie do dnia 4 października 2011 r.
 
  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)


PDFKraj_-_powolywanie_komisji_obwodowych_-_zalacznik.pdf

Wersja XML