Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GŁOSOWANIE PRZEZ PENOMOCNIKA W WYBORACH UZUPEŁANIAJACYCH DO RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

GŁOSOWANIE PRZEZ PENOMOCNIKA  W WYBORACH UZUPEŁANIAJACYCH DO RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

(wyciąg z informacji Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-703-42/10 z dnia 20 września 2010 r.)

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

· wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu

rentowego, tj. orzeczenie o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności

    do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia

    17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy

     wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy

     wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

     a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

     którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

     oraz

· wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,

co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej

dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także

mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta

miasta.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób,

jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny

(syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem

miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta

(burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa

wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru

wyborców.

Wniosek taki należy złożyć najpóźniej do dnia 8 września 2011 r. w Urzędzie Miasta
i Gminy Międzylesie – pokój nr 12, I piętro

 

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do pobrania PDF3-42-10Zalacznik1_(2).pdf 

Do wniosku należy dołączyć:

· pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa

do głosowania — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do pobrania PDF3-42-10Zalacznik2_(1).pdf

· kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia

niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania

nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy

udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy,

jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie

pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem

wyborów, tj. do dnia 16 września 2011 r. stosownego oświadczenia

wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt

pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej

komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować

osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie przez pełnomocnika

będzie odbywało się w następujący sposób:

· pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej

dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport, inny

dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,

· obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika

wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą

umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt

pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,

· pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem

w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty do głosowania przez

wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się

do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania

zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.
 

Podmiot udostępniający: Sekretarz MiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kruk
Data wytworzenia: 01.09.2011 r.


PDF3-42-10Zalacznik1_(2).pdf

PDF3-42-10Zalacznik2_(1).pdf

Wersja XML