Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzylesiu

U c h w a ł a    Nr   1/ 2011

Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzylesiu

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzylesiu powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzylesiu zarządzonych na dzień 18 września 2011 r.

 

   Na podstawie art. 17 ust. 6  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.)

Miejska Komisja Wyborcza w Międzylesiu

 

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Na Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzylesiu wybiera się

 

Pana Jana  Karmelitę

 

2.      Na Zastępcę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzylesiu wybiera się

 

 

                                                               Panią  Justynę  Dzik

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                              Przewodniczący

                                                                        Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzylesiu

 

                                                                                               Jan  Karmelita 

Podmiot udostępniający: MKW
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Karmelita
Data wytworzenia: 09-08-2011
Wersja XML