Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 29 października 2010 r

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

z  dnia 29 października 2010 r.

 

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 64o ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu zawiadamia, że:

I. Przyznaje, odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów komitetów wyborczych, z obszaru swojej właściwości niespełniających żadnego        z warunków określonych w art. 64n ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej numery:

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu wykonującego czynności o charakterze ogólnowojewódzkim,
  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt I  lit. a

Numery o których mowa wyżej, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu przyznaje w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 2 listopada 2010 r. o godz. 14.30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, II piętro.

 

Informacja o przyznanych numerach zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie komunikatu w siedzibie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu oraz umieszczenie na stronie internetowej www.pkw.gov.pl. Informacja zostanie niezwłocznie przekazana również do terytorialnych komisji wyborczych działających na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu.

                                                                                 

         Komisarz Wyborczy

w Wałbrzychu

                                                                                                                 

       /-/   Maciej Ejsmont 

Podmiot udostępniający: Komitet Wyborczy Międzylesie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Komitet Wyborczy Międzylesi
Data wytworzenia: 02-11-2010
Wersja XML