Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała NR XLIII/263/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w Gminie Międzylesie z dnia 18 maja 2010r.

UCHWAŁA NR XLIII/263/2010

Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 18 maja 2010 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w Gminie Międzylesie.

 

     Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.  Nr 123 poz. 858 z póź.  zm.)

 

Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje:

  

§ 1

Zatwierdza się taryfy opłat i wysokość stawek za pobór wody z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę:

 

Taryfa

Opłata stała

stawka za 1 m³

Dla budynków jednorodzinnych W01

3,45 zł mies./umowa

1,91 zł/m3

Dla budynków wielorodzinnych W02

3,45 zł mies./umowa

2,07 zł/m3

Pozostali odbiorcy W03

3,45 zł mies./umowa

1,84 zł/m3

                         

§ 2

1. Zatwierdza się taryfy opłat i wysokość stawek za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków:

 

Taryfa

Stawka za 1 m³

Dla ścieków dowożonych

2,05 zł/m3

Dla ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej z gospodarstw domowych

2,05 zł/m3

                             

2. Opłaty za ścieki dowożone nie obejmują kosztów wywozu.

 

§ 3

1.    Opłaty i taryfy ustalone są z uwzględnieniem podatku (brutto).

2.    Taryfy i opłaty wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 roku i obowiązują przez 1 rok.

  

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

JPEGUCHWAŁA NR XLIII-263-2010.jpeg
 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Marcinek
Data wytworzenia: 2010-05-18

 


JPEGUCHWAŁA NR XLIII-263-2010.jpeg

Wersja XML