Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała NR XXXI/192/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za odprowadzenie i unieszkodliwienie scieków w Gminie Międzylesie z dnia 19 maja 2009r.

UCHWAŁA NR XXXI/192/09

Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 19 maja 2009 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w Gminie Międzylesie.

 

     Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

 i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r.  Nr 123 poz. 858 z póź.  zm.)

 

Rada Miejska w Międzylesiu uchwala co następuje:

  

§ 1

Zatwierdza się taryfy opłat i wysokość stawek za pobór wody z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę:

Taryfa

Opłata stała

stawka za 1 m³

Dla budynków jednorodzinnych W01

3,45 zł mies./umowa

1,85 zł/m3

Dla budynków wielorodzinnych W02

3,45 zł mies./umowa

2,00 zł/m3

Pozostali odbiorcy W03

3,45 zł mies./umowa

1,78 zł/m3

                         

§ 2

1. Zatwierdza się taryfy opłat i wysokość stawek za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków:

Taryfa

Stawka za 1 m³

Dla ścieków dowożonych

1,97 zł/m3

Dla ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej z gospodarstw domowych

1,97 zł/m3

                             

2. Opłaty za ścieki dowożone nie obejmują kosztów wywozu.

 

§ 3

1.    Opłaty i taryfy ustalone są z uwzględnieniem podatku (brutto).

2.    Taryfy i opłaty wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009 roku i obowiązują przez 1 rok.

  

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Podmiot udostępniający: ZGKiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: ZGKiM
Data wytworzenia: 2009-05-19

 

Wersja XML