Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Międzylesie

Uchwała Nr V / 35 / 03

Rady Miejskiej w Międzylesiu

Z dnia 4 lutego 2003r.

 

w sprawie określenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

     Na podstawie art. 40, ust. 2 pkt 4 oraz Art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 ) Rada miejska w Międzylesiu

 

uchwala co następuje:

 

§ 1 

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Międzylesie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu zwany w dalszej części Zakładem.

 

§ 2

Regulamin określa prawa i obowiązki Zakładu oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

§ 3

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Międzylesia.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                                                                                                                                                    PRZEWODNICZACY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

                             Jerzy Marcinek

 

 

  

 

Załącznik do uchwały nr  V /35/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie określenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i gminy Międzylesie.

 

REGULAMIN

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych na obszarze miasta i Gminy Międzylesie przez zakład, mający swoja siedzibę w Międzylesiu Plac Wolności 16.

 

§ 2

 1. Przez określenie zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegająca na pozyskaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
 2. Przez określenie zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
 3. Ilekroć w uchwale używane jest określenie ustawa należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001r.)
 4. Ilekroć w uchwale używane jest określenie „dostawca” należy rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 5. Odbiorcą usługi w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ( lub) zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy z zakładem.
 6. Ilekroć w uchwale używane jest określenie „stawka” należy przez to rozumieć cenę 1m3 wody lub ścieków ustaloną w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

§ 3

Użyte w regulaminie określenia techniczne znajdują interpretację w art. 2 ustawy.

 

Rozdział II

Warunki przyłączenia do sieci oraz możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

 

§ 4

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 2. Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie nie dłuższym nią 30 dni od daty otrzymania wniosku.
 3. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od dnia ich wydania.
 4. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Zakładem w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji.
 5. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Zakład  dokonuje odbioru wykonywanego przyłącza stwierdzając techniczne możliwości świadczenia usług.
 6. Zakład rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodniony z Odbiorcą.

 

§ 5

Realizację budowy przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak i urządzeń pomiarowych ścieków zapewnia na koszt własny osoba ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

 

§ 6

 1. Jeżeli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków nie  stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
 2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie i legalizacja obciąża właściciela instalacji.

 

§ 7

O możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych decydują uwarunkowania określone w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które udostępnione są nieodpłatnie w Urzędzie Gminy, oraz wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci wodnokanalizacyjnej w Gminie, plany inwestycyjne udostępnione przez Zakład.

 

Rozdział III

Sposób postępowania w przypadkach niedotrzymania ciągłości usług

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnych ścieków ,

oraz sposobu załatwienia reklamacji i wymiany informacji.

 

§ 8

 1. Zakład zobowiązany jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy:

a)       z powodu awarii sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie ma możliwości kontynuowania zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;

b)      dalsze funkcjonowanie sieci i urządzeń stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

 

§ 9

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące zasady w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi na żądanie Odbiorców, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów wody i odprowadzanych do sieci ścieków:

a)       w ciągu 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

b)       w ciągu 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerwy i zakłóceń, o których mowa w pkt. A;

c)       w ciągu 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 

§ 10

Zakład zobowiązany jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

 

§ 11

 1. Odbiorca usług ma prawa zgłoszenia reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są pisemnie lub osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Zakładu, listem poleconym lub za pomocą poczty elektrycznej i rozpatrywane są przez kierownika zakładu.
 3. Zakład zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

Rozdział IV

Szczegółowe warunki i tryby zawierania umów z Odbiorcą usług

 

§ 12

 1. Dostawa wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę o odprowadzeniu ścieków zawartej między Zakładem a Odbiorcą usług.
 2. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków określają przepisy art. 6 ustawy.
 3. Zawarcie umowy następuję na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.
 4. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym.
 5. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielo lokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
 6. Na wniosek właściciela lub zarządcy, o którym mowa w ust. 3 Zakład zawiera umowy na indywidualne rozliczenie należności z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)       Wnioskodawca zawrze umowę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z nieruchomości;

b)      Wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Zakładem;

c)       Możliwy jest odczyt wskazania oraz wymiana wodomierza;

d)      Wnioskodawca w porozumieniu z Zakładem ustali sposób rozliczenia różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady utrzymania pod liczników ( wymiana, legalizacja), naliczania opłat na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z odczytywaniem wodomierzy;

e)       Uzgodniony został przez strony sposób przerwania wody do lokalu bez zakłóceń dostaw w pozostałych lokalach.

 1. Powyższe zawarte w ust. 6 pkt a-d winno być udokumentowane stosownymi zgodami wszystkich lokatorów.
 2. Zakład może wyrazić zgodę na zawarcie umowy na indywidualne rozliczenie należności z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w art. 6 ust 4 i 5 ustawy, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust 6 pkt b-e niniejszego regulaminu, pod warunkiem, że wnioskodawca będzie regulował zależności wynikające z różnic wskazań wodomierzy, zapewni zastępczy punkt poboru wody w budynku i na wniosek zakładu przerwie dostawę wody do lokalu dłużnika Zakładu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku od zakładu.

 

§ 13

 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
 2. Umowa winna określać możliwości jej rozwiązania w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz art. 8 ustawy.
 3. Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
 4. Rozwiązanie lub wygaśniecie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład.
 5. Postanowienia umowy o zaopatrzeniu  w wodę i odprowadzanie ścieków nie mogą ograniczyć praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych oraz niniejszego regulaminu.
 6. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych wymaga zawarcia odrębnej umowy, w której Zakład określa dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych do tych urządzeń oraz sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków.

 

§ 14

Umowa o której mowa w § 13 ust 1 zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

a)       ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;

b)      sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;

c)       praw i obowiązków stron umowy

d)      procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Art. 7 ustawy;

e)       okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

 

§ 15

W umowie dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska na podstawie Art. 11 ustawy.

 

 

 

 

Rozdział V

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 16

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – na podstawie Art. 11 ustawy.

 

§ 17

 1. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego. Zawór główny za wodomierzem jest miejscem spełnienia świadczenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jest to również miejsce rozdziału odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej za to wszystko, co dzieje się z wodą za zaworem głównym
 2. W przypadku zawarcia umowy na wniosek zarządcy z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy.
 3. Różnice pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego i sumy wskazań podliczników pokrywa wnioskodawca ( właściciel, zarządca, administrator) nieruchomości.

 

§ 18

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z Art. 27 ust. 3 ustawy.

 

§ 19

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

 

§ 20

 1. Ilość odprowadzonych ścieków określa się na podstawie urządzeń pomiarowych.
 2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilość dostarczonej przez Zakład wody z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

 

§ 21

W rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków ilości bezpowrotnie zużyte wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

 

§ 22

 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposobu uiszczania opłat.
 2. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

§ 23

Przy rozliczania z Odbiorcami, Zakład zobowiązany jest stosować taryfy zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Międzylesiu, bądź wprowadzą w trybie Art. 24 ust. 8 ustawy.

 

§ 24

Zmiany taryf nie wymagają zmiany umowy o dostarczenie ścieków.

 

§ 25

Zakład obciąża Gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za wodę:

a)       pobraną z publicznych studni, zdrojów ulicznych;

b)       zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe;

c)       zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

 

Rozdział VI

Obowiązki zakładu

 

§ 26

Zakład, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

 1. zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody.
 2. realizację wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych i organoleptycznych określonych stosownymi w tej kwestii aktami prawnymi
 3. prowadzenie systematycznej kontroli jakości dostarczonej wody oraz jakości ścieków wprowadzonych do kanalizacji.
 4. Zapewnić ciśnienie wody w sieci wodociągowej na poziomie określonym w warunkach technicznych przyłączenia obiektu do urządzeń wodociągowych.

 

§ 27

 1. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. Zakład zobowiązany jest do regularnego informowania Burmistrza o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz występujących zakłóceń w dostawie wody.

 

§ 28

W razie przerw w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody.

 

§ 29

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej ciśnienia w sieci, Zakład powinien poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

 

§30

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić bez odszkodowań również w przypadkach:

 1. braku wody na ujęciu;
 2. zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia Odbiorców;
 3. potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów na wypadek takiej potrzeby;
 4. awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 5. pilnych i koniecznych potrzeb remontowych sieci wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Zakładu.

 

§ 31

W przypadku trwania klęski, zwłaszcza, gdy doszło do zanieczyszczeń wody, Zakład ma prawo wprowadzić ograniczenia w podaży wody w granicach możliwości dystrybucji, po uprzednim zawiadomieniu Odbiorcy o takich ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Zakład z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwych dla Odbiorców.

 

Rozdział VII

Obowiązki Odbiorców

 

§ 32

Każdy podmiot zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Zakładu.

 

§ 33

Odbiorca powinien zapewnić niezawodne działanie wodomierza i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym lub niskich temperatur, a także prawidłowego utrzymania studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych, oraz zapewnienia swobodnego dostępu do wodomierza w celu jego kontroli czy odczytu.

 

§ 34

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych, w tym o zerwaniu plomb.

 

§ 35

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości oraz ilości osób ją zamieszkujących.

 

§ 36

Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia zakładu o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

 

§ 37

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zarzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

 

§ 38

Odbiorca zobowiązany jest do wynikającego z umowy terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

§ 39

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodę i używać jej zgodnie z przeznaczeniem, a w wypadku wystąpienia braku w jej dostawie, podporządkować się wydanym w tym przedmiocie zakazom stosowania jej do innych celów niż cele bytowe.

 

§ 40

Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodując pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalność zakładu, a w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwości wystąpienia jej skażeń w sieci na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub z instalacji centralnego ogrzewania;
 2. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
 3. poinformowania zakładu o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków;
 4. wykorzystanie wody z sieci wodociągowej oraz korzystania Z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci;
 5. udostępnienia wstępu pracownikowi Zakładu na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia napraw i kontroli urządzeń wodociągowych – kanalizacyjnych.

 

Rozdział VIII

Prawa Odbiorcy.

 

§ 41

Odbiorca ma prawo wymagania od Zakładu należytego poziomu usług wynikających z umowy.

 

§ 42

Odbiorca może żądać pełnej informacji dotyczącej realizacji usług i obowiązujących taryf od wyznaczonego przez Zakład pracownika ds. obsługi klientów.

 

§ 43

Odbiorca, w przypadku powstałych nieprawidłowości w dostawie wody lub odbiorze ścieków, ma prawo do składania w tym zakresie reklamacji, które zakład powinien załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich złożenia.

 

§ 44

Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie, w przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczonej wody.

 

Rozdział IX

Prawa Zakładu

 

§ 45

Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze wykonane zostało bez zgody Zakładu, bądź niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

 

 

§ 46

Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków, gdy Wnioskodawca nie zapewni warunków określonych a Art. 6 ustawy.

 

§ 47

Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w Art. 8 ustawy.

 

§ 48

Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.

 

§ 49

Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, za okazaniem legitymacji służbowej, w celu przeprowadzenia kontroli uradzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierza zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu plomb i napraw będących własnością zakładu, a także sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

 

§ 50

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy wraz z przepisami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

                                   Jerzy Marcinek

 

 


informację wytworzył(a): Jan Pietras
za treść odpowiada: Jan Pietras
data wytworzenia: 2004.12.16

Wersja XML