Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na wniosek wnioskodawcy w sprawie:

  1. Posiadania gospodarstwa rolnego.
  2. Niezalegania w podatkach.
  3. Inne.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu wydania.

Wydanie zaświadczenia może podlegać opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego podlegają zwolnieniu z opłaty skarbowej.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zaświadczenia wydawane są w oparciu o prowadzoną przez Referat ewidencję, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu organu podatkowego.

 

 

DOCXwniosek o wydanie zaświadczenia.docx
 

Wersja XML