Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

12. ULGI - W zakresie podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej i opłaty skarbowej

     Wniosek o udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz zwolnienie podatnika z obowiązku pobrania oraz wpłaty podatków podatnik składa we właściwym urzędzie skarbowym, który przekazuje kompletne dokumenty do załatwienia przez organ podatkowy - Urząd Miasta i Gminy. Wniosek o udzielenie ulgi podatnik składa w sytuacji kiedy zapłata podatku staje się niemożliwa w terminie lub formie prawem przewidzianej.

 

    Podstawą wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności, rozłożenia spłaty podatku na raty, zgody na zwolnienie podatnika z obowiązku pobrania oraz wpłaty podatku jest uznanie, że udzielenie w/w ulg zabezpieczy ważny interes podatnika lub interes publiczny. Umorzenie podatku jest dopuszczalne pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych j.w. oraz gdy należny podatek nie może być zabezpieczony na nabytych nieruchomościach.

Wersja XML